Ochrana osobných údajov

 

Tešíme sa z Vášho záujmu o našu stránku. Ochrana Vašej súkromnej sféry je pre nás veľmi dôležitá. Nižšie Vás podrobne informujeme o narábaní s Vašimi údajmi.

Prístupové údaje a Hosting

Naše webové stránky môžete navštíviť bez toho, aby ste uviedli údaje ohľadne Vašej osoby. Pri každom vyvolaní konkrétnej webovej stránky uloží webový server automaticky iba tzv.Server-Longfile, ktorý obsahuje napr. názov požadovaného súboru, Vašu IP-adresu, dátum a čas vyvolania, prenesene množstvo dát a dopytovaného poskytovateľa internetových služieb (prístupové údaje) a zadokumentuje vyvolanie.

Tieto prístupové údaje sa vyhodnocujú výlučne za účelom zabezpečenia bezporuchovej prevádzky stránky, ako aj zlepšenia našej ponuky. Slúži to k ochrane našich- v rámci určitého zváženia záujmov prevažujúcich-oprávnených záujmov o konkrétne zobrazenie našej ponuky. Všetky prístupové dáta sa po ukončení Vašej návštevy na našich stránkach vymažú.

Zisťovanie a používanie údajov k realizácii zmluvy a pri otvorení zákazníckeho účtu

Zisťujeme osobné údaje, ak nám ich dobrovoľne oznámite v rámci Vašej objednávky, pri nadviazaní kontaktu s nami (napr.prostredníctvom kontaktného formulára alebo e-mailu) alebo pri otvorení zákazníckeho účtu. Povinne vypĺňané políčka sú ako také označené, nakoľko v týchto prípadoch nutne potrebujeme údaje k realizácii zmluvy, resp. k spracovaniu Vášho nadviazania kontaktu alebo k otvoreniu zákaznického účtu a bez ich uvedenia nedokážete uzavrieť objednávku aúalebo otvoriť si účet, resp. nedokážete odoslať nadviazanie kontaktu. Aké údaje sa zisťujú, je viditeľné z príslušných vstupných formulárov.

Vami oznámené údaje používame k realizácii zmluvy a k spracovaniu Vaších dopytov. Po úplnej realizácii zmluvy alebo po vymazaní Vášho zákazníckeho účtu obmedzíme Vaše údaje pre ich dalšie spracúvanie a po uplynutí daňovo-právnych a obchodno-právnych lehôt uschovania ich vymažeme, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s ďalším úžívaním Vašich údajovalebo pokiaľ si my nevyhradíme používanie údajov, presahujúce vyssie uvedený rámec, ktoré je zo zákona povolené a o ktorom Vás v tomto Vyhlásení informujeme.Vymazanie Vášho zákazníckeho účtu je možné kedykoľvek a môže sa uskutočniť buď prostredníctvom správy na nižšie popísanú možnosť kontaktu alebo cez konkrétnu k tomu účelu určenú funkciu na zákazníckom účte.

Ďalšie odovzdávanie údajov poskytovateľom zasielateľských služieb

Pokiaľ ste nám počas alebo po Vašej objednávke udelili k tomuto Váš výslovný súhlas, odovzdáme na jeho základe Vašu e-mailovú adresu a telefónne číslo zvolenému poskytovateľovi zasielateľských služieb, aby tento mohol pred doručením za účelom ohlásenia dodávky resp. zosúladenia dodávky nadviazať v Vami kontakt. Súhlas sa dá prostredníctvom správy na nižšie popísanú možnosť kontaktu alebo priamo voči poskytovateľovi zasielateľských služieb na následne uvedenej kontaktnej adrese kedykoľvek odvolať.Po odvolaní vymažeme Vaše k tomu účelu uvedené údaje, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s ďalším užívaním Vašich údajov alebo pokiaľ si my nevyhradíme používanie údajov, presahujúce vyššie uvedený rámec, ktoré je zo zákona povolené a o ktorom Vás v tomto Vyhlásení informujeme.

Aktuálny poskytovatelia zasielateľských služieb:

Slovak Parcel Service s.r.o., so sídlom Senecká cesta 1, 900 28 Ivánka pri Dunaji, IČO: 313 29 217, Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro. Vložka č.3215/B

SCHENKER s.r.o., so sídlom Kopčianska 94, 851 01 Bratislava, IČO: 31 327 222, Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro. Vložka č.3041/B

Slovenská Pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 366 31 124, Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Banká Bystrica, oddiel Sa Vložka č.803/S

Direct Parcel Distribution SK s.r.o., so sídlom Technická 9, 821 04 Bratislava, IČO: 35 834 498, Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, Vložka č.26367/B

Newslettre v e-mailoch a zasielanie osobnej adresovanej reklamy poštou

Reklama cez e-maily s prihlásením sa k newslettru

Ak sa prihlásite k nášmu newslettru, použijeme k tomu potrebné alebo Vami osobitne oznámené údaje, aby sme Vám pravidelne posielali na základe Vášho súhlasu náš newsletter v e-maily.

Odhlásenie sa od newslettru je možné kedykoľvek a môže sa uskutočniť buď prostredníctvom správy na nižšie popísanú možnosť kontaktu alebo cez link v newslettri, určený na tento účel. Po odhlásení vymažeme Vašu adresu, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s ďalším užívaním Vašich údajov alebo pokiaľ si my nevyhradíme používanie údajov, presahujúci vyššie uvedený rámec, ktoré je zo zákona povolené a o ktorom Vás v tomto Vyhlásení informujeme.

Reklama cez e-maily na základe oprávneného záujmu

V súvislosti s novým nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovávaní osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení nadobudnú s účinnosťou od 25.5.2018 nové pravidlá spracovania osobných údajov (GDPR)

V súlade s bodom 47 odôvodnenia Nariadenia je možné spracúvať osobné údaje pre účely priameho marketingu na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa, vzhľadom k záujmu realizovať predaj a ponúknuť aktuálne, kvalitné, vynovené a prospešné tovary svojim zákazníkom. Aj z uvedeného dôvodu spracúvame osobné údaje na základe oprávneného záujmu a zasielame v predpokladanom rozsahu 2-krát do mesiaca emaily/newsletter s výhodnými obchodnými ponukami nášho tovaru a služieb.

V každom prípade je dané právo namietať proti spracúvaniu pre účely priameho marketingu alebo požiadať o výmaz údajov pre účely priameho marketingu.

Zasielanie osobne adresovanej reklamy poštou a Vaše právo na podanie námietky

Okrem tohto si vyhradzujeme používanie Vášho krsného mena a priezviska ako aj Vašej korešpondenšnej adresy pre vlastné reklamné účely, napr.na zasielanie zaujímavých ponúk a informácií o našich produktoch prostredníctvom listov poštovou cestou. Slúži to k ochrane našich-v rámci určitého zváženia záujmov prevažujúcich-oprávnených záujmov o oslovenie našich zákazníkov reklamou. Reklamné zásielky vybaví konkrétny poskytivateľ služieb v rámci spracovania z nášho poverenia, ktorému za týmto účelom odovzdáme Vaše údaje. Voči ukladaniu a používaniu Vašich údajov na tieto účely môžete prostredníctvom správy na nižšie popísanú možnosť kontaktu kedykoľcek podať námietku.

Použitie Google (Universal) Analytics pre analýzu webu

Pre analyzovanie webovej stránky používa táto webová stránka Google Analytics, čo je služba spoločnosti Google LLC (www.google.sk) pre analýzu webových stránok. Slúži to k ochrane našich - v rámci určitého zváženia záujmv prevažujúcich - oprávnených záujmov o optimalizované zobrazenie našej ponuky. Google Analytics používa metódy, ktoré nám umožňujú analyzovať používanie webovej stránky. Automaticky zistené údaje o Vašom využívaní tejto webovej stránky sa spravidla prenášajú na server Googlu v USA a tam sa ukladajú. Aktiváciou IP-anonymizácie na tejto webovej stránke sa pritom IP-adresa pred zasielaním v rámci člebských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore skracuje. Len vo výnimočných prípadoch sa na server Googlu do USA prenesie plná IP-adresa a tam sa skracuje. V rámci Google Analytics z Vášho prehliadača zaslaná anonymizovaná IP-adresa sa zásadne nespája s inými údajmi od Googlu.

Spoločnosť Google LLC má svoje hlavné sídlo v USA a je certifikovaná pod EU-US-ochranným štítom pre osobné údaje (EU-US-privacy Shield). Na základe tejto dohody medzi USA a Európskou komisiou konštatovala Európska komisia pre firmy certifikované pod Privacy Shield primeranú úroveň ochrany osobných údajov.

Môžete zabrániť zaznamenávaniu údajov, vyprodukovanému prostredníctvom cookie a vzťahujúcich sa na Vaše používanie webovej stránky (vrátane Vašej IP-adresy) na Googli, ako aj spracovaniu týchto údajov Googlom tým, že si stiahnete a nainštalujete prehliadačový plugin, ktorý je k dispozícii pod nasledujúcim linkom : https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Reklama cez marketingové siete

Google Adwords Remarketing

Cez Google Adwords propagujeme túto webovú stránku tak vo výsledkoch hľadania na Googli, ako aj na webových stránkach tretích osôb. K tomuto účelu sa pri návšteve našej webovej stránky nasadzuje tzv. Remarketing Cookie od Googlu, ktorý prostredníctvom pseudonymizovaného Cookie ID a na základe Vami navštínených stánok automaticky umožnuje reklamu založenú na záujme. Slúži to k ochrane našich - v rámci určitého zváženia záujmov prevažujúcich oprávnených záujmov o optimálne obchodné využitie našej webovej stránky.

Spracovanie údajov, ktoré by presahovalo tento rámec, sa uskutočnuje len v prípade, ak ste voči Googlu súhlasili s tým, že Váš webový a aplikácií sa týkajúci priebeh prehľadávania od Googlu sa previaže s Vašim účtom a informácie z Vášho účtu na Googli sa použijú na personalizáciu inzerátov, ktoré na webe vidíte. Ak ste v tomto prípade počas návštevy našej webovej stránky v Googli prihlásený, použije Google Vaše údaje spolu s údajmi Google Analytics k tomu, aby vytvoril a definoval zoznamy cieľových skupín pre Remarketing, ktorý je rozšírený na viac ako len na jeden prístroj. Za týmto účelom dočasne previaže Google Vaše osobné údaje s údajmi od Googla Alanytics so zámerom vytvorenia cieľových skupín.

Google AdWords Remarketing je ponukou spoločnosti Google LLC (www.google.sk). Spoločnosť Google LLC má svoje hlavné sídlo v USA a je certifikovaná pod EU-US-ochranným štítom pre osobné údaje (EU-US-Privacy Shield). Na základe tejto dohody medzi USA a Európskou komisiou konštatovala Európska komisia pre firmy certifikované pod Privacy Shield primeranú úroveň ochrany osobných údajov.

Kontaktné možnosti a Vaše práva

Máte právo na bezodplatné zodpovedanie otázok ohľadne u nás uložených dát k Vašej osobe, ako napr. právo na opravu, na obmedzenie spracúvania, na prevoditeľnosť údajov alebo na vymazanie údajov. Pri otázkach k zisťovaniu, spracúvaniu alebo využívaniu Vašich osobných údajov, pri informáciach, oprave, zablokovaní alebo výmaze údajov, ako aj pri odvolaní udelených súhlasov alebo námietke proti určitému použitiu údajov, sa prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov obracajte prosím priamo na nás.

Zodpovednou podľa čl.4 ods.7 GDPR je spoločnosť S Trades s.r.o., Košické Olšany č.284, 044 42, email pre komunikáciu ohľadom osobných údajov je: gdpr@strades.sk. Navyše exituje právo na podanie stažnosti na príslušný Úrad na ochranu osobných údajov.

Právo na podanie námietky

Pokiaľ za účelom ochrany našich - v rámci určitého zváženia záujmou prevažujúcich oprávnených záujmov spracúvame osobné údaje, ako bolo vyššie vysvetlené, môžete proti tomuto namietať s účinkom pre budúcnosť. Ak sa toto spracúvanie uskutočňuje pre účely priameho marketingu, môžete toto právo, ako bolo popísané vyššie, kedykoĺvek uplatňovať. Pokiaľ dôjde k spracúvaniu pre iné účely, právo na podanie námietky Vám prislúcha len pri existencii dôvodov, ktoré vyplývajú z Vašej osobitnej situácie.

Po úplnom alebo čiastočnom uplatnení Vášho práva na podanie námietky nebudeme už Vaše osobné údaje ďalej spracovávať na tieto účely, iba že by sme vedeli preukázať nutné právom chránené dôvody pre spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo ak spracúvanie slúži na uplatňovanie, realizáciu alebo na obranu právnych nárokov. Toto neplatí, ak sa spracúvanie uskutočnuje pre účely priameho marketingu. Potom už Vaše osobné údaje nebudeme ďalej spracovávať na tento účel.